Term of use & Privacy statement

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

PXL.WIDGETS B.V.

Gevestigd te Haarlem, 2011 KC Phoenixstraat 4

PXL.WIDGETS is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 73015822

 

Haarlem, 18 december 2018

 

 

 

 

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PXL.WIDGETS B.V. en alle daartoe behorende ondernemingen, verder te noemen “PXLWID”, kantoorhoudende op Phoenixstraat nr 4, 2011 KC Haarlem, en haar Opdrachtgevers.

 

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1  PXLWID: de B.V. en alle daartoe behorende ondernemingen, handelend onder de naam PXL.WIDGETS B.V.
1.2  Opdrachtgever: degene die aan PXLWID opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten (‘de Opdracht’), alsmede degene aan wie PXLWID een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten heeft gedaan.

1.3  Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden. 

1.4  Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens verstaan de communicatie via elektronische weg, waarbij de identiteit en de integriteit van de communicatie wel voldoende vast moet staan. 

1.5  Werken: programmatuur, (o.a. software) websites, apparatuur, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s en/of huisstijlen.

1.6  Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de offerte en opdrachtbevestiging die afkomstig is van PXLWID en ondertekend door Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een van de bepalingen uit Afdeling 1 strijdig is met een bepaling uit Afdeling 2, prevaleert de bepaling uit de specifieke regeling (Afdeling 2).

2.4 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 PXLWID zal per e-mail, digitaal of schriftelijk een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij verstaat onder de opdracht. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen van Werken, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van de Werken die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt. De offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.

3.2 De offerte blijft geldig gedurende een termijn van dertig dagen na verzending, tenzij in of in verband met die offerte door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidstermijn is bepaald.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij PXLWID mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door PXLWID en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door PXLWID retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt PXLWID zich het recht voor haar (personeels- )capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan PXLWID verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5  De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.6  Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. PXLWID zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1  Opdrachtgever is gehouden PXLWID tijdig alle gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen, welke PXLWID naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De gegevens en/of inlichtingen dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door PXLWID verzocht. Indien Opdrachtgever Werken, materialen of gegevens op een informatiedrager aan PXLWID ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door PXLWID voorgeschreven specificaties.

4.2  Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PXLWID ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3  Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, heeft PXLWID het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is PXLWID bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht van PXLWID tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 PXLWID is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie –omtrent de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven of te vernietigen, zodra de Opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de beëindiging van de Overeenkomst aan PXLWID verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 PXLWID bepaalt door welk persoon of welke personen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van PXLWID bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.2 PXLWID zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en producten met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren.

5.3 PXLWID is bevoegd derde(n) bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen indien uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat naar het oordeel van PXLWID de inschakeling van derde(n) noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.4 Indien Opdrachtgever, hetzij voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht door PXLWID, hetzij tijdens de uitvoering van de Opdracht door PXLWID, derde(n) daarbij wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen schriftelijk overeenstemming is bereikt.

 

Artikel 6: Leveringstermijn

6.1  Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door PXLWID is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2  Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3  De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij PXLWID de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7: Contractsoverneming

7.1  Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derde(n), tenzij PXLWID hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. PXLWID is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derde(n) op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

7.2  In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever PXLWID ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

8.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle ontvangen gegevens en inlichtingen (‘de informatie’) van PXLWID, voor en na het aangaan van de Overeenkomst, indien deze informatie vertrouwelijk is of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. De Opdrachtgever heeft in ieder geval een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de inhoud van de offerte en opdrachtbevestiging. Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, et cetera), die in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en PXLWID op welke wijze dan ook tussen partijen wordt uitgewisseld. Partijen merken informatie aan als Vertrouwelijk, tenzij expliciet is bepaald dat zij de informatie als niet vertrouwelijk hebben aangemerkt. De Vertrouwelijke informatie bevat, maar is niet beperkt tot concepten, rapporten, data, know-how, modellen, ontwikkelingsinstrumenten, computersoftware, programmatuur, broncodes, databases, wetenschappelijke of technische informatie, ontwerpen, processen, marketingstrategieën en –plannen, financiële informatie, verkoopschattingen, businessplannen en bedrijfsresultaten, bedrijfsactiviteiten, gegevens of andere informatie die redelijkerwijs herkend zou moeten worden als Vertrouwelijke informatie, en aan Opdrachtgever is toevertrouwd in het kader van de Overeenkomst. Vertrouwelijke informatie behoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijke beschermd te zijn of een bedrijfsgeheim te bevatten om aangemerkt te worden als “Vertrouwelijke informatie”. Onder Vertrouwelijke informatie worden in deze Overeenkomst ook digitale gegevens, informatie en/of documenten begrepen.

8.2  Onder Vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan de informatie die:

a) beschikbaar is uit openbare bronnen;

b) reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij;

c) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij;

d) onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij;

e) zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

8.3  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtgever / zijn de door Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van Vertrouwelijke informatie die is verkregen van PXLWID. PXLWID kan ter zake ontheffing verlenen.

8.4  Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is PXLWID niet gerechtigd de Vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval PXLWID voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

8.5  Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien daartoe door PXLWID voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van PXLWID, niet aan derden openbaren.

8.6 PXLWID en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen medewerkers en derden.

 

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Indien Opdrachtgever aan PXLWID persoonsgegevens verstrekt, of indien ten behoeve van de Opdrachtgever aan PXLWID persoonsgegevens worden verstrekt, dan staat Opdrachtgever er voor in dat deze persoonsgegevens door PXLWID mogen worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevant geldende Europese wet- en regelgeving.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart PXLWID ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

9.3 Indien PXLWID bij de uitvoering van de Opdracht als verwerker in de zin van de AVG fungeert, sluiten partijen een daartoe strekkende verwerkersovereenkomst. Het daarin opgenomen prevaleert boven deze algemene voorwaarden, behalve afspraken omtrent aansprakelijkheid of vrijwaring.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen de industriële eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot merkenrecht, octrooirecht en modellenrecht), het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht enzovoort, op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, modellen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereiden materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PXLWID of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten 

10.2 Indien, in afwijking van artikel 10.1 PXLWID bereid is ii. zich te verbinden tot overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat een recht iii. of rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken, of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van PXLWID onverlet om aan de die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke 

10.3 die bij deze voorwaarden en bij wet uitdrukkelijk worden toegerekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging van Werken, of andere materialen is uitgesloten. In Afdeling 2 van deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke regels opgenomen met betrekking tot licenties verleend op Werk(en). 

10.4 Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Iedere handeling betreffende Werken of andere materialen die het voorgaande te buiten gaat, zal worden aangemerkt als een schending van auteursrechten of andere toepasselijke rechten van intellectuele eigendom. Bij schending van het in dit lid i. bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per overtreding per dag verschuldigd aan PXLWID, zulks onverminderd enig recht van PXLWID tot nakoming of andere maatregelen die PXLWID krachtens de wet ter beschikking staan.

10.5 zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectuele eigendom het recht van PXLWID aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is Opdrachtgever bevoegd het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 10.1, aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door PXLWID verrichtte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

  • de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en PXLWID bestaand geschil over de van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks gevoerd overleg en binnen door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven redelijke termijn geen oplossing is bereikt;

  • de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en als zodanig door PXLWID voldoende representatief wordt geacht, en;

  • Opdrachtgever tevoren PXLWID informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke hem het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 8.1, ter beschikking zal worden gesteld.

PXLWID vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door PXLWID zelf ontwikkelde apparatuur, Werken of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, doch uitsluitend zoals bepaald in artikel 10 en uitsluitend mits Opdrachtgever PXLWID onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan PXLWID.

 

Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan PXLWID verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

 

10.6 De verplichting tot vrijwaring als bedoeld in artikel 10.5 vervalt indien:

  1. De verweten inbreuk door een derde verband houdt met de door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan PXLWID ter beschikking gestelde materialen, of

  2. Opdrachtgever wijzigingen in de Werken, of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

10.7  Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door PXLWID ontwikkelde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, of indien naar het oordeel van PXLWID een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal PXLWID zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien PXLWID naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel)onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal PXLWID het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke verbruiksvergoeding terugnemen. PXLWID zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever.

10.8  Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van PXLWID wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van PXLWID voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Werken, apparatuur en/of materialen:

i. in een niet door PXLWID gemodificeerde vorm,

iii. in samenhang met niet door PXLWID geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of

iii. op een andere wijze dan waarvoor de Werken, apparatuur en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

 

10.9 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PXLWID van programmatuur, apparatuur, databestanden, voor websites bestemd materiaal (onder meer beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s enzovoort), of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever zal PXLWID vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

10.10 Indien door Opdrachtgever aan PXLWID verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door PXLWID in het kader van de Overeenkomst.

 

Artikel 11: Honorarium

11.1 Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten zal berekend worden op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd, uitgedrukt in uren, vermenigvuldigd met het door PXLWID gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Het honorarium wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

11.2  Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten, daaronder begrepen ook reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichtte werkzaamheden.
 

11.3  Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van PXLWID, periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 

11.4  Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de van de opdracht de aard en/of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins, worden gewijzigd, is PXLWID gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, welke alsdan, mits schriftelijk bevestigd en ondertekend,deel van en een geheel met de Opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.
 

11.5  Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 

11.6  PXLWID heeft het recht om het tarief halfjaarlijks aan te passen aan de wijzigingen van het CBS indexcijfer voor CAO-lonen, categorie zakelijke dienstverlening, vermeerderd met 4%, of anderszins indien dit naar PXLWID haar oordeel redelijk is.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14

 

12.2 Dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door PXLWID aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Bij overschrijding van de onder 12.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door PXLWID ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien PXLWID na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

 

Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van PXLWID daartoe aanleiding geeft, is PXLWID gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door PXLWID te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is PXLWID gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan PXLWID uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is PXLWID gerechtigd, op een termijn van ten minste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 

Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 13: Reclameren

13.1  Opdrachtgever is gehouden op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de door PXLWID verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan PXLWID kenbaar te maken uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en/of uiterlijk binnen 14 dagen na tussentijdse en periodieke verslaglegging, dan wel binnen 14 dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 

13.2  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen enkel geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van PXLWID waarop de reclame geen betrekking heeft.
 

13.3  Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 13.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 PXLWID zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van PXLWID kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan PXLWID onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is PXLWID voor de daartoe ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van PXLWID die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is PXLWID voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.

 

14.2 Opdrachtgever vrijwaart PXLWID voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan PXLWID onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van PXLWID en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring geldt tevens voor vorderingen van derden wegens schade als gevolg van het feit dat door PXLWID ontwikkelde Werken of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, behoudens in geval de vrijwaring van artikel 10.5 en verder van toepassing is.

14.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door PXLWID voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 

14.4 PXLWID is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, PXLWID of derden.

 

14.5 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PXLWID door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van PXLWID kan worden gevergd, zal de Overeenkomst worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, verkrijgt iedere partij het recht de Overeenkomst op te zeggen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.

Artikel 15: Vervaltermijn

oor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens PXLWID in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens PXLWID kan aanwenden.

 

Artikel 16: Beëindiging Overeenkomst

16.1  Elk der partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders overeenkomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

 

16.2  Indien de Overeenkomst door een der partijen wordt beëindigd, is zij gehouden aan de wederpartij schriftelijk de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van de wederpartij in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.

 

16.3  In afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin een der partijen in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel indien een der partijen anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen, of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, gestaakt of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. PXLWID is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht op gebruik van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen van rechtswege.

 

16.4 Het bepaalde in artikel 16.3 laat onverlet de bevoegdheid van elk der partijen tot ontbinding van de Overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een naar de omstandigheden redelijke termijn na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

 

16.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de opzegging als bedoeld in artikel 16.3 dan wel op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.4 reeds prestaties van PXLWID ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij PXLWID ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die PXLWID voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

16.6 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17: Wijziging Algemene Voorwaarden

PXLWID is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door PXLWID gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan PXLWID te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de Overeenkomst tussen partijen daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 18: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1  Alle rechtsverhoudingen tussen PXLWID en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank voor Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over alle geschillen.
 

19.2  Geschillen welke tussen PXLWID en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen PXLWID en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen PXLWID is gevestigd en van waaruit de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20: Indienstneming of werving wederzijds personeel

Elk der partijen is zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van wederpartij in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

 

 

Uitgezonderd van dit verbod zijn werknemers die geheel uit eigen beweging reageren op een openbaar aangekondigde vacature, zonder dat de plaatser van die vacature de werknemer op enigerlei wijze daartoe bewogen heeft. De bewijslast hiervan berust bij de plaatser.